​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mexico

 
Embajador.jpg

NGUYỄN HOÀI DƯƠNG


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​